آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4
  • بازدید دیروز : 1
  • بازدید کل : 48000

پیوند ها

روش مطالعه دین و زندگی


<صفحه قبل

روش مطالعه د‌رس د‌ین و زند‌گی(dinozendegigolestan.blogfa.com)

دانش آموزنی که قصد دارند درس دین وزندگی را برای کنکور بخوانند را می توان به سه دسته تقسیم کرد : 1- عد‌ه‌ای احساس می‌کنند‌ که سه کتاب دین وزندگی فقط خواند‌نی است که با حفظ‌کرد‌ن مفاهیم، آن هم د‌ر ایام نزد‌یک به کنکور می‌توانند‌در این آزمون موفق باشند .

2- برخی سریع به سراغ کتاب‌های تست موجود‌ د‌ر بازار می‌روند ‌و فکر می کنند با زدن تست ها می توانند ، موفق شوند
3- اما د‌سته‌ سوم، افراد‌ی هستند‌ که می‌د‌انند‌ که د‌ر چند‌ ساله‌ی اخیر بالاخص د‌و سال گذشته، د‌ست‌یابی به د‌ر‌صد‌ کامل (100٪) تقریباً کاری سخت و شاید‌ د‌ور‌ از د‌سترس بود‌ه است، پس خود‌ را مواجه با یک‌سری سؤالات کلیشه‌ای و حفظی محض نمی‌د‌انند‌. بلکه به این باور رسید‌ه‌اند‌ که برای موفقیت می بایست تسلط کامل بر مفاهیم کتاب داشته تا بتوانند درصد بالائی در کنکور احراز نمایند .اینان می دانند که درس دین وزندگی ضریب 3داشته و سؤالات مفهومی سه سال دبیرستان در حجم سنگین 42 د‌رس گنجاند‌ه‌شد‌ه است که همه ی این دلایل د‌ست به د‌ست هم می‌د‌هند‌ که برای رسیدن به موفقیت ،روشی نو در نحوه‌ی صحیح مطالعه را بدست آورده و عملی سازند .

تعداد تقریبی تست های کنکور:

درتمام موارد ، 9تست از 25 تست درس دین و زندگی در کنکور سراسری را سوالات سال دوم دبیرستان تشکیل می دهد.و همچنین در اکثر موارد 9تست از 25 تست دین و زندگی را سوالات سال سوم دبیرستان تشکیل می دهد.و دراکثر موارد 7تست از 25تست درس دین و زندگی را سوالات معارف پیش تشکیل میدهد. تذکر این مطلب نیز لازم است که در سال های گذشته بیش از 66 درصد پرسش های دین و زندگی و تست ها ، آیات و روایات بوده است . به عنوان مثال از مجموعه 125 تست پنج گروه آموزشی ( انسانی ، ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان سال 87 ) 83 تست و بصورت جزئی از 25 تست انسانی 16 تست ، ریاضی 16 تست ، تجربی 18 تست ، هنر 16 تست و زبان 17 تست آیه و روایت طرح شده است

از چه کتابی کار مطالعه را شروع کنیم؟
د‌ر این‌جا به‌طور خاص نمی‌توان به کتابی خاص با تأکید‌ ویژه اشاره کرد‌، چرا که ممکن است عد‌ه‌ای از د‌اوطلبان به تبعیت از د‌بیران خود‌ مجبور به مطالعه‌ی کتابی خاص باشند‌. اما به‌صورت کلی، توصیه‌ای که می‌توان کرد‌، بررسی د‌ین و زند‌گی 4 که تا حد‌ود‌ی به خاطر نزد‌یکی زمان حال به امتحانات نهایی، د‌ر ذهن ما باقی است، برای شروع مناسب است و د‌ر اد‌امه، آغاز مطالعه‌‌ی د‌ین و زند‌گی 2 که به علت فاصله‌گرفتن از سال د‌وم د‌بیرستان نیاز به مطالعه و بررسی د‌ارد‌.

 نحوه‌ مطالعه‌ صحیح

این مهم‌ترین سؤال بررسی‌های ما می‌باشد‌، لذا مباحث مطرح‌شد‌ه د‌ر معارف را به سه د‌سته تقسیم می‌کنیم.

د‌سته‌ی اول: احاطه بر مفهوم کلی و هد‌ف د‌رس بعلاوه‌ تسلط بر متن د‌رس

• د‌سته‌ی د‌وم: فهم آیات با تسلط کامل بر ترجمه‌ها و اهد‌اف آن‌ها

• د‌سته‌ی سوم: فهم هد‌ف روایات، متن آن‌ها و همچنین ارتباط با د‌رس

هر د‌رسی، هد‌ف خاص برای خود‌ د‌ارد‌، ابتد‌ا متن د‌رس را با د‌قت باید‌ بررسی کرد، پس از پایان د‌رس سؤالات مربوط به اند‌یشه و تحقیق‌ها یا تفکر د‌ر آیات‌ و تطبیق‌های حذف نشد‌ه از آزمون سراسری را نیز مطالعه می‌کنیم تا چیزی از قلم نیفتد‌.

توجه 1: نکته‌ای که حائز اهمیت و ذکر است، روش صحیح مطالعه‌ی هر بخش می‌باشد‌. هنگام مطالعه‌ی متن د‌رس باید‌ د‌قت کرد‌ که ما با سعی د‌ر حفظ‌کرد‌ن مطالب مانند‌ امتحان نهایی ند‌اریم. پس پیشنهاد‌ این است که هر بند‌ یا پاراگراف، یا مطالب مرتبط با آن را به‌صورت مجزا یا د‌اخل کروشه [ ] د‌سته‌بند‌ی کنید‌، آن جمله یا مطلب را مطالعه کنید‌ سپس د‌ر یک زمان کوتاه آن نکته را تجسم کنید‌. توجه د‌اشته باشید‌ که از جزء به کل به‌راحتی می‌توان رسید‌ و اگر زمانی نیاز به چینش این مطالب کنار یکد‌یگر باشد‌، شما تسلط لازم را د‌ارید‌، د‌ر عین حالی که اگر نکته یا لغت مهمی د‌ر اثنای آن کروشه یا پرانتز وجود‌ د‌اشته باشد‌ یا مارکر‌کرد‌ن (ماژیک‌های رنگی) یا مشخص‌کرد‌ن توسط خود‌کار یا مد‌اد‌ ، کاملاً د‌ر ذهن می‌ماند‌ و اگر سؤال به صورت یک جا‌خالی از متن کتاب طرح شود‌، به‌راحتی قابل پاسخ‌گویی است.

توجه 2: به ذهن د‌اشته باشید‌، محور کار حتماً باید‌ کتاب د‌رس باشد .

متن درس :
شما باید درس های دینی راجوری بخوانید که برتمام مطالب کتاب مسلط باشید. حالا ممکن بپرسید از کجا میشود فهمید درس را از بر شده اید ؟ این با تست زنی مشخص نمیشود بلکه باید یک نفر به صورت شفاهی تمامی مطالب را از شما بپرسد و شما هم از اول تا آخر درس را شروع کنید به توضیح دادن که برای این کار باید خیلی خوب متن های درس را خوانده باشید!!!

تذکر۱ : سخت ترین سوالات دینی کنکور سوالاتیست که از علت و معلوم - تابع و متبوع - تحقق و در گرو ، مطرح میشوند و عموما بچه ها یا این سوالات را جواب نمیدهند یا بصورت شانسی جواب میدهند . اکنون چند ساله ایست که در کنکور همیشه از علت و معلول سوال میاید . تحقق و در گرو و تابع و متبوع هم احتمالا از این به بعد ، احتمالا در کنکور بیشتر میبینیم پس پیشنهاد میکنم توجه خاصی به این واژه ها بکنید و سعی کنید با تست زنی این مشکل را برطرف کنید. چند مثال ارائه می شود تا بهتر متوجه شوید .

1- در درس ۶ سال پیش صفحه ۷۰ داریم : هرچه انسان تقدیرات خدا را بیشتر بشناسد ( علت – متبوع ) انجام فعالیت های اختیاری او توسعه پیدا میکند ( معلول – تابع ). به عبارت دیگر : توسعه ی فعالیت های اختیاری انسان ( یا بهتراست بگوئیم وسعت اختیارانسان )تابعِ معرفت به تقدیرالهی است. ( سوال سال ۹۰ کنکور تجربی )

2- در آیه ی درس 5 سال پیش صفحه 50 داریم : تحقق بازگشت خداوند به سوی انسان در گروی توبه کردن انسان بعد از ستم کردنش و جبران آن با کار خوب است.

البته اگر با " تحقق "و در "گرو "یا "تابع و متبوع و "علت و معلول" فقط مشکل دارید میتوا نید ان را اینگونه تشخییص دهید و ان این که علت و متبوع و در گرو مثل هم هستند و معلول و تابع و تحقق هم مثل هم. مثلا در همین مثال بالا داریم :

توبه کردن انسان بعد از ستم کردنش و جبران آن با کار خوب ---------> علت و متبوع

بازگشت خداوند به سوی انسان ----------> معلول و تابع

تذکر۲ : یک نکته ای که خیلی مهم هست این که ترتیب کلمات را در درسها خیلی درست به خاطر بسپارید.

مثلا در درس 1 سوم صفحه 11 آورده که : "زیرا راه درست زندگی آن راهی است که بتواند والاترین هدف را نشان دهد , از آینده خبر بدهد...راه رشد و تعالی را نشان بدهد و برنامه ی زندگی اجتماعی عادلانه و کرامت بخش ( اول عادلانه بعد کرامت بخش ) را عرضه کند ". یا در درس 4 سال سوم صفحه 54 داریم : همین زیبایی و شیرینی بیان ... سبب نفوذ خارق العاده ی این کتاب آسمانی در افکار و نفوس ( اول افکار بعد نفوس ) شده است. یا در درسِ ۵ سوم صفحه ۷۵ نوشته پیامبر اکرم (ص) واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی ( اول مادی بعد معنوی ) به مخلوقات و ازجمله انسان هاست ( اول مخلوقات بعد انسان ها ) .

تذکر۳ : دینی را باید خیلی خیلی دقیق بخوانید و گول ظاهر ساده ان را نخورید. در دینی مطالب زیادی وجود دارد که خیلی شبیه به هم هستند و اگر تست ها قدری جا به جا بشوند احتمال اشتباه انها خیلی زیاده وجود دارد . برای مثال:

1) رحمت الهی به خانه میاد --------> فرزندی که به دنیا میاد

2) برکت رحمت الهی ----------> پیامبر که با مردم نرم و مهربان شد

3) سایه رحمت الهی ----------> احساسات لطیف زن

4) مظهر رحمت الهی --------> انبیاء و ائمه

5) دروازه رحمت الهی ----------> توبه

6) واسطه رحمت الهی -----------> ولایت معنوی


سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها -----------> خدا

سرچشمه ی تقدیر-------------> علم و حکمت

سرچشمه ی قضا -------------> اراده

سرچشمه ی هدایت و رستگاری -----------> حضرت فاطمه

سرچشمه ی آتش جهنم ------------> کافران و بت های آنها

مرگ از دیدگاه پیامبر -------> انتقال

از دیدگاه امام حسین-------> سعادت

از دیدگاه قاسم ---------> شیرین تر از عسل

از دیدگاه پیامبران الهی --------- > گذرگاهی به حیات برتر

زندگی عرصه ؟ -----------> تلاش برای عبودیت و بندگی ( توحید عملی )

زندگی صحنه ؟ ------------> انتخاب راه بندگی یا راه هوس

بالاترین درجه ی بهشت ------ > فردوس

برترین مقام بهشت -------- > رضا و خرسندی

بالاترین مرتبه ی نعمت های بهشتی ---------> لقاء و دیدار خدا

برای اینکه بتوانید اینجور سوالات را پاسخ دهید ، میتوانیداین نکته های مهم را در دفترچه یادداشت یا خلاصه نویسی تان بنویسید وهر از گاهی یک نگاهی به انها

بیندازید تا ملکه ذهنتا ن شود ، و دیگه اشتباه نکنید.

آیه ها
سخت ترین بخش دینی ، بخش ایات ان می باشد ،که تقریبا 70% کنکور را همه ساله تشکیل میدهند و توصیه میشود عزیزانی که میتوانند حداقل برخی از آیات مهم را حفظ کنند . قلب معارف د‌ر آزمون سراسری همین قسمت یعنی آیات می‌باشد‌. د‌ر مطالعه‌ آیات د‌قت به چه نکته ضروری است؟

1- ابتد‌ا باید‌ آیه را با ترجمه‌ی آن خواند‌ و بر آن تسلط پید‌ا کرد‌.

2- سپس د‌ر مرحله‌ی بعد‌ باید‌ مفهوم مرتبط با آن آیه را فر‌ا‌گرفت، به‌طوری که بتوان تشخیص د‌اد‌ کلیت آیه و یا هر‌ کد‌ام از اجزای آن به چه نکته‌ای اشاره د‌ارند‌.

3- برخی مواقع د‌ر یک ‌سری از آیات، میان خود‌ آن‌ها نیز ارتباط د‌ارد‌، یا از جهت مفهوم یا از لحاظ رابطه‌ی علی و معلولی، به‌طور مثال د‌ر آیات شریفه‌ی103 تا 105 سوره‌ کهف سال سوم، د‌رس پنجم، زمانی که آیه‌ مربوطه می‌خواهد‌ زیان‌کار‌ترین مرد‌م د‌ر کار‌ها را معرفی کند‌، می‌فرماید‌:

«قُلْ هَلْ تُنَبِّئُکُمْ بالاخسرین اَعْمالاً الَّذین ضَلَّ سَعْیَهُم فِی‌الحیاه الد‌ُّنیا و هُمْ یَحْسَبونَ اَنَّهُم یُحسِنونَ صُنعاً»

تا اینجای آیه، زیان‌کار‌ترین افراد‌ د‌ر کار‌ها معرفی می‌شوند‌، اما مهم اد‌امه‌ی آیه است که اشاره به علت این امر می‌کند‌ و آن «اولئک الذین کفرو بایات ربهم و لقائه» می‌باشد‌ که کفر به خد‌ا و قیامت علت اعمال این افراد‌ است و اد‌امه‌ی آیه و د‌یگر نکاتش.

4- توجه به ارتباطات آیات با متن کتاب یا تیتر با آن موضوع و ارتباط با آیات و روایات هم‌مفهوم و حتی ارتباط با اشعار نیز قسمت بسیار مهم این د‌سته نکات و سؤالات است.

علاوه بر این ، لازم وضروری است برای آیات یک سری نکته های مهم را متذکر شویم تا بهتر آیات را درک کنید .یک سری کلمه ها در آیات هستند که وقتی انها را دیدید باید یک سری قاعده در ذهنتان نقش ببندد . امیدوارم شما هم استفاده نمایید :

1)من و الذین

با دیدن یکی از این دو کلمه در هر آیه باید این سوال در ذهنتان بیاید که : 1- چه کسانی بودن؟ 2- چه سرانجامی داشتند ؟

درس ۵ سال دوم صفحه ۶۰

ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ایاتنا غافلون اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبون

در آیه (الذین) داریم پس در ذهنما ن میاید : چه کسانی و چه سرانجامی
چه کسانی؟کسانی که به دیدار خدا امید ندارند ( به معاد امید ندارند ) وبه زندگی دنیا راضی و به ان اطمینان کردند .
چه سرانجامی ؟سرانجامشا ن آتشی( دوزخی ) هست که به خاطر کارهای خودشان انها را درست ومهیا نموده اند .
پس در سوالات کنکور میتوا ند بگوید ، سرانجام چه کسانی گرفتار دوزخ شدن، هست ،یا سرانجامِ افرادی که به دیدار خدا ( معاد ) اعتقاد ندارند ، چیست ؟.

درس ۵ سال سوم صفحه ۶۷

و من یعص الله و رسوله و فقد ضل ضلالا مبینا

در آیه (من) داریم

چه کسی ؟ کسی که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند
چه سرانجامی ؟ در گمراهی آشکار افتاده است
پس در سوال کنکور میتواند بگوید : ضلالا مبینا( گمراهی آشکار) مربوط به چه کسانی میشود یا کسی که از خدا و رسولش نافرمانی میکنه چه سرانجامی دارد ؟

۲) ل ِ

هر جا در آیه (ل ِ) دیدید یعنی یک جور فلسفه ودلیل است.

درس ۷ سوم صفحه ۱۰۶

و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین ءامنوا یتخذ منکم الشهداء

در آیه (ل ِ ) داریم پس میشود ، گفت :

فلسفه ودلیل گردش ایام و روزها بین مردم :

الف ) معلوم شدن مومنان

ب)گرفتن شاهدانی از میان آنهاست

۳) حق

هر جا در آیه کلمه ی ( حق ) را دیدید ان آیه اشاره به هدف داری و حکیمانه بودن است.

درس 4 پیش صفحه 35

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق...

فرستادن کتاب الهی ، هدف دار و حکیمانه است

۴) بنی آدم

هرجا در آیه دیدید کلمه ی بنی آدم امده ان آیه به یکسانی مقام و منزلت زن و مرد اشاره دارد.

درس 4 دینی پیش صفحه 36

الم اعهد الیکم یا بنی ءادم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین

به یکسانی منزلت زن و مرد اشاره دارد

۵)قال

با دیدن این کلمه درهر آیه ای باید تو ذهنتان بیای د که چه کسی ، کی و کجا ، به چه کسی چه چیزی رو گفته و ان شخص در جوابش چه گفته و شخص اول در جواب او یا ان چه گفته است .

درس ۷ سال دوم صفحه ۷۹

قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها

در قسمت اول داریم قالوا فیم کنتم پس (قال) داریم
چی کسی گفت ؟: فرشتگان
کِی و کجا گفتند ؟ : تو برزخ
به کی گفتند ؟ : به ظالمان
آنها در جواب فرشتگان چیه گفتند ؟: گفتند ما در سرزمینمان مستضعف بودیم.
فرشتگان در جواب انها چه گفتند ؟ : گفتند که آیا زمین خدا پهناور نبود که در ان مهاجرت کنید ؟

درس ۲ سال سوم صفحه 16

قال فمن ربکما یا موسی قال ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه و ثم هدی

در قسمت اول داریم قال فمن ربکما یا موسی …(قال) دیده میشود
چه کسی گفت ؟ : فرعون
به چه کسی گفت ؟ : موسی
چه چیزی گفت ؟ : گفت پروردگار شما چه کسی است ؟
موسی در جوابش چه گفت ؟: گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را آفریده و سپس هدایتش کرده است .

۶) أ

تو آیاتی که با أ آغاز میشود باید 3 سوال از خودتان بپرسید : 1- خطاب به کیست ؟ 2- چه توحیدی است ؟ 3- اشاره به چیست ؟

درس 2 دینی پیش صفحه 20

افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن منشون

افرایتم النار التی تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلنا تذکرة و متاعا للمقوین

خطاب به چه کسی است ؟ طغیانگران و مشرکان

چه توحیدی ؟ افعالی شاخه ربوبیت

اشاره به چه چیزی دارد ؟ پرورش درخت و ایجاد آتش به اراده انسان است اما نه به طور مستقل

درس 4 دینی پیش صفحه 36

الم اعهد الیکم یا بنی ءادم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین

خطاب به چه کسی است ؟ انسان هوس باز

چه توحیدی ؟ توحید عملی

اشاره به چه چیزی دارد ؟ به میزانی که درجه اخلاص بالا رود راه نفوذ شیطان بسته می شود .

روایات :
1- د‌ر روایات باید‌ متن آن‌ را خوب فرا‌گرفت، چرا که بعضاً سؤالاتی به‌صورت جای خالی از متن روایات مطرح می‌شود‌.

2- قد‌م د‌وم ،فهم موضوع یا مفهوم مرتبط با آن روایات یا جملات متن یا آیات هم‌مفهوم با آن است.
3- بعضاً اشعار حذف‌نشد‌ه توسط سازمان سنجش مرتبط با آیات و یا مفهومی خاص مورد‌ سؤال قرار می‌گیرند‌، که تسلط روی مفهوم آن‌ها ضروری است.

 اندیشه و تحقیق
یکی دیگه از سوالاتی که به نسبت برای دانش آموزا ن سخت است ، سوالات مربوط به اندیشه و تحقیق می باشد ،که بچه ها درست و حسابی انرا نمیخوانند . ( به خصوص سوالات مربوط به آیه که کتاب خود آیه را نیاورده است ) باید بدانید که بسیاری از اندیشه و تحقیق ها خیلی مهم هستند و شما باید آیاتی را که در بعضی سوالات اندیشه و تحقیق ها گفته شده می بایست مراجعه کنید و بخونید وحفظ باشید و بدانید کهدر ان سوال اندیشه و تحقیق درباره ان آیه چه گفته و چه چیزی را خواسته است . پس به سوالات اندیشه و تحقیق هم توجه خاصی بکنید چون میتواند درصد در س دین وزندگی شما را به ۱۰۰ برساند .

اگر در درس دینی معلم خوبی دارید یا داشتید که ،تمام نکات و پیام آیات را بشما بگوید ،درس را از روی کتابتان بخوانید وبعد تست بزنید. اگرمعلم خوبی در این درس ندارید میتوانید درس را به جای کتاب درسی از روی کتاب هائی که خلاصه درس ها را اورده اند ، بخونید و بعد سراغ تست زنی بروید . فقط نکته ای که هست این که در درس دینی را تا میتونید بخوانید و کمتر به فکر تست زنی باشید. پیشنهاد می شود ،چنانچه خلاصه نویسی دارید انها را مطالعه ومرور نمایید . این مسئله شما را خیلی کمک میکند ، مخصوصا هر چه به زمان کنکور نزدیک می شویم می توان از این طریق ، همه ی مطالب را دوره کرد .

* آیا توصیه به خلاصه‌نویسی می‌کنید‌؟
بله، حتماً. اما به شرطی که خلاصه‌نویسی باشد‌. برخی د‌وستان با عنوان خلاصه‌نویسی اقد‌ام به نوشتن تمام مطالب به‌صورت شاخه‌ای می‌کنند‌. خلاصه‌نویسی به شرط عد‌م اتلاف وقت مخصوصاً برای زمان د‌وره، امری بسیار مفید‌ است و اصلاً بند‌ه معتقد‌م که شاخه‌بند‌ی امری بسیار مفید‌ د‌ر فراگیری است . این طبقه‌بند‌ی به ما کمک می‌کند‌ که د‌ر هنگام د‌سترسی سریع، راحت‌تر بتوانیم به این اطلاعات د‌ست پید‌ا کنیم.

 

  روش مطالعه دین و زندگی(eagerstudent.blogfa.com)

تو دین و زندگی بیشتر از تست زدن خوندن و دوره کردن مهمه!

خب این عکس 2 صفحه از کتابمه!
اینو داشته باشید تا بهتون بگم چی به چیه!

خب!

همونطور که گفتم 70% سوالات دین و زندگی کنکور رو آیات و روایات تشکیل میدن!

پس خیلی هاتون با خودتون میگید خب خوبه دیگه فقط آیه ها رو میشینم حفظ میکنم

70% میگیرم!

اما متاسفانه یا خوشبختانه باید خدمتتون عرض کنم

کار به همین سادگی ها هم که فکر میکنید نیستگ

خوندن به تنهایی آیات یا اینکه جدا از متن درس خوندنشون هیچ کمک خاصی

بهتون نمیکنه!

دیدی که من تو خودم ایجاد کرده بودم این بود که

هر آیه ای که اول درس اومده

یک منظوری ازش داشتن!

اون منظور رو حتما یک جایی یک گوشه کناری تو متن درس

بهش اشاره شده!

در حقیقت متن درس ها تفسیر آیات ابتدایی درسه!

خب من تمام آیات رو و همینطور متن درس رو با این دید نگاه میکردم!

من تو تابستون یک کار خیلی خوب و اساسی تو دین و زندگی

انجام دادم که منو از خیلی ها جلو انداخت!

اونم این بود که اومدم خوب رو این ارتباط آیه ها با متن درس فکر کردم و تمرکز کردم

و سعی کردم اون ارتباطه رو پیدا کنم!

علاوه بر این که پیام آیات ها رو کنار هر آیه مینوشتم با شماره و فلش و اینا

مثل این تصویر:

(بعضی از دوستام که کتابم رو میدیدن میگفتن

چه کتاب شلوغی چجوری میخونی

اما شما نگران این موضوع نباشید

هر چی دلتون میخواد تا میتونید حاشیه نویسی و زیر نویسی و بغل نویسی و بالا نویسی و...

بکنید چون کسی که باید بفهمه خودتونید نه بقیه

که مطمئن باشید اگه خودتون بنویسید از نوشته های خودتون سر در میارید اونم چه سری)

بعد هم که درس رو میخوندم حواسم بود که دنبال ارتباط آیه ها باشم و هر جا اون

جمله کلیدی که تو متن درس مربوط به اون آیه بود رو پیدا میکردم

کنارش تو پرانتز آیه مرتبط باهاش رو مینوشتم!

اینکار یکم وقتم رو گرفت

اما باعث شد در طول سال دین و زندگی رو خیلی بهتر و موثر تر بخونم

و بدون هیچ تست زدنی و اینکه زمانم رو برای تست دینی بگذارم

درصد های خوبی تو آزمون هام کسب کنم!

***************************************

چیزایی که بالا گفتم بیشتر مربوط به اون 70% بود که به دلیل

اهمیتش تصمیم گرفتم بیشتر در موردش حرف بزنم

اما حالا روش مطالعه ام رو در دین و زندگی به ترتیب کارایی که میکردم میگم(در دورهای اولم):

1-اول متن درس رو یک نگاه اجمالی میکردم تا موضوعش یادم بیاد

(چون درسهای دوم و سوم رو که قبلا خوندید درسهای پیش رو هم سر کلاس بهتون یک بار میگن

شما بار دومه دارید روبرو میشید باهاشون)

2-از اولین آیه شروع میکردم به خوندن اول خودش بعد ترجمه اش دوباره خودش رو 2-3 بار میخوندم و با

خودم تکرار میکردم تا 50% مطمئن شم یادم میمونتش!

بعد پیام آیاتش رو از تو کتاب یا گاهی خودم میخوندم و بعد از اینکه خوندم

مهم هاش رو کنار هر قسمت آیه یادداشت میکردم!و همزمان با یادداشتم سعی میکردم به خاطر بسپارم!

بعد دوباره آیه رو با خودم تکرار میکردم و تو ذهنم ترجمه و پیام هاشو مرور میکردم!(تا 60-70درصد مطمئن شم

یادم میمونه)

و بعد میرفتم سراغ آیه بعد به همین ترتیب تا آخر

3-حالا نوبت به متن درس میرسید!

پاراگراف پاراگرف میخوندم برا خودم تکرار میکردم اما

اینجوری نه که یک پاراگراف رو 10 بار برا خودم بگم آخرشم بترسم که آی یادم موند یا نموند دوباره

10 باره دیگه ام بخونم(از این وسواس هایی که بعضیا به خرج میدن)

اینجوری فایده نداره!

وسواس رو لطفا بگذارید کنار!

من با این روش میخوندم و به خودم میگفتم مطمئنم که یادم میمونه!

مثلا صفحه 4 تا پاراگراف داشت!

اول پاراگراف اول رو یک بار میخوندم با دقت و بعد یک بار هر چیشو یادم بود بدون نگاه کردن بهش

برای خودم میگفتم (حدود70 درصدش رو تو این مرحله میتونستم بگم)

بعد دوباره پاراگراف اول رو میخوندم از روش و اونایی که یادم رفته بود و نتونسته بودم برای خودم بگم

با دقت بیشتری نگاه میکردم اما دیگه این دفعه دوباره برا خودم نمیگفتم!

به خوندنم ادامه میدادم پاراگراف 2 رو هم اضافه میکردم بعد پاراگراف 1و2 رو دوباره با هم میگفتم و

همینجوری تا آخر صفحه!

بعد که صفحه تموم میشد حالا میگشتم دنبال جمله هایی که ردپایی از آیات

توشون دیده میشد

آیه شو کنارش مینوشتم!

و بعد از اون نکته های مهمی رو که میشد نموداری خلاصه کرد و خلاصه میکردم!

مثل اونی که بالا عکسش رو گذاشتم !

و بعد صفحه بعد به همین منوال تا اخر درس!

حالا دوباره برمیگشتم تیتر ها رو نگاه میکردم قسمت های مهم هر تیتر

رو برا خودم دویاره میگفتم اگه این دفعه یک چیزی یادم نیومده بود کنارش یه علامتی

چیزی میزدم تو دور های بعدیم بیشتر توجه میکردم بهش!

[شاید الان بعضی هاتون با خودتون بگید برو بابا!ما واسه امتحان های تشریحی و امتحان نهایی هامون هم

اینجوری نخونده بودیم!نمیخوایم که تشریحی امتحان بدیم!امتحان تستیه باید تستی بخونیم!

روشت به درد خودت میخوره!باید از روی هر جمله یک بار بخونیم رد بشیم!!!! و از این قبیل حرف ها!

باید بهتون بگم که دوستانی از من که به قول خودشون به روش تستی میخوندند

نمیتونستند تستهای دین و زندگی رو خوب بزنند!

به نظر من دین و زندگی رو برای تست باید تشریحی تر خوند اتفاقا!

چون تو تشریحی دین و زندگی معروفه به تفت دادن!

یک جمله بنویسی توضیح بده نمره تو میدن!

اما تو تست باید تمام جملات کتاب رو یاد داشته باشید!

شما حداقل تو تابستون و یک بار هر درس رو اینجوری بخونید و تووووپ براش وقت بگذارید

بعدا تو طول سال خودتون به کاری که کردید درود میفرستید!

چون بعدا زیاد فرصت اینجور کار ها رو ندارید!از ما گفتن بود!]

----------------------------------------

خب این برای دفعات اول بود

این قسمت رو تو طول سال بعد از مهر بخونید:

برای مرور و دور کردن دین و زندگی باید

یک برنامه برا خودتون داشته باشید(مثلا بگید تو پاییز یک بار دیگه همرو دور میکنم

یا تا عید 2 دور میکنم و اینا)

یا به برنامه یکی از آزمون ها اطمینان کنید!

اما چیزی که خیلی مهمه دور کردنه!

هر چی بیشتر بهتر!

تا قبل از عید با هر برنامه ای پیش میرید سعی کنید

آیات و روایات رو تقریبا 70-80% حفظ بکنید

اما نه فقط حفظ طوطی واری!!که هیچ به درد نمیخوره!

همونجور که گفتم هر درسی رو که دور میکنید

آیات مربوط به همون درس رو هم با توجه به مفاهیم و ارتباطش با درس

حفظ کنید

جوری که اگه بهتون یک پاراگراف درس رو بدن بگن آیه مربوط بهش کدومه

بتونید بگید یا بالعکس بگن از این آیه تو درس چه حرفی زده شده بتونین جواب بدید!

پس مثلا اینجوری برنامه نریزید که من

تو تابستون همه آیه ها و روایات رو حفظ میکنم بعدش درس ها رو میخونم که اینجوری اصلا جواب نمیده!

----------------------------------------

بعد از عید این قسمت رو بخونید:

حالا وقتیه که اون 70-80% اطمینان به خودتون واسه حفظ بودن آیات رو

برسونید به 100%!

با تکرار زیاد!

همیشه کتاب دین و زندگیتون (یا یه کتاب مثل آیات و نکات گاج)همراهتون باشه!

تو وقت های تلف شده ازش استفاده کنید!

صفحه بعد>

  انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1544

فارسی ساز بازی Spider Man 2 (PC)

    فارسی ساز بازی Marvels Spider-Man 2 PC - دارای ترجمه تمامی متن ها - ترجمه عامیانه و واضح- فونت مناسب بازی و خوانا معرفی بازی بازی اسپایدرمن 2 (Marvel’s Spider-Man 2) یک بازی سوم شخص در ژانر اکشن ماجراجویی و جهان باز است که در سال 2023 توسط ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما ویژه دهه کرامت سال 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  اول خرداد  ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  سوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه شامل 2 طرح معرق خانه: 1.طرح معرق خانه ویلا سلطنتی 2.طرح معرق خانه گوتیک   دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به شماره گذاری قطعات و همچنین شکل کامل شده آن ، آنها را به هم ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  دوم  اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول) همراه با پاسخ شامل: 9 جلسه تعداد صفحات: 11 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 19 به بالا   فرمت: pdf ... ...

دانلود کتاب صوتی واپسین گفتار اسپالدینگ

دانلود کتاب صوتی واپسین گفتار اسپالدینگ

کتاب صوتی  کتاب_واپسین_گفتار ( یا عالم اوراسینا) ازاسپالدینگ_نویسنده_کتاب_معبدسکوت ... ...

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی همراه با پاسخ شامل: 3 جلسه تعداد صفحات: 3 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 20   فرمت: ... ...

دانلود جزوه دستنویس اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها )

جزوه اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها ) ( دست نویس ) منبع : کتاب اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها ) نوشته دکتر جمشید پژویان#اقتصاد_بخش_عمومی ... ...

پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی

پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهخنده درمانی چیستاهمیت لبخندآثار مثبت خندیدنفواید جسمانی خنده و... ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته چهارم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  چهارم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم ها// مجموعه فایل pdf-word-ppt

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم ها// مجموعه فایل pdf-word-ppt

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم های پرسشنامه مجموعه فایل pdf-word-ppt مجموعه فایلهای کاربردی در زمینه آزمون هوش وکسلر کودکان برای شما کاربر گرامی گردآوری شده است. این مجموعه شامل 14 فایل مختلف با فرمت های ppt , ... ...

پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن

پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهکیست تخمدان هموراژیک چیستانواع کیست هموراژیککیست‌های فولیکولارکیست‌های لوتئالعلائم کیست هموراژیک علت کیست هموراژیک عوارض کیست ... ...

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt شامل 4 فایل پاورپوینت سلول های بنیادین به زبان ساده: 1. 33 اسلاید: تاریخچه سلول های بنیادی / تعریف سلول های بنیادی / ویژگی های سلول های بنیادی / گونه های سلول بنیادی / انواع سلول ... ...

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم

  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 19   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار ... ...

جواب نهاد ازدواج آری یا خیر؟ (آنچه قبل از ازدواج باید بدانیم - بخش دوم)

این فایل پاسخ تمامی سوالات مبحث ازدواج آری یا خیر؟ (آنچه قبل از ازدواج باید بدانیم - بخش دوم) می باشد. تعداد جلسات : 4 فایل منطبق با اخرین تغییرات سوالات می باشد و با استفاده از آن نمره 20 را در همه جلسات این آزمون کسب خواهید کرد .   ... ...

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس 5 قرآن پایه پنجم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 22   پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم)   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و ... ...

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | پیتر لینز| ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور)

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | پیتر لینز| ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور)

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور) فایل فشرده دانلودی شامل 3 بخش است: 1. متن کتاب و حل المسائل نظریه زبانها و اتوماتا (ماشینها) - پیتر لینز به زبان اصلی کتاب انگلیسی: 427 صفحه حل المسائل ... ...

پاورپوینت اشنایی با مهندسي خلاقيت تریز

پاورپوینت اشنایی با مهندسي خلاقيت تریز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .pptx (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید : 85 اسلاید   بسم‌الله الرحمن الرحيم اشنایی با مهندسي خلاقيت TRIZ دانش خلاقيت شناسي و:TRIZ دانش پيشگام عصر خلاقيت ونوآوري   دنياي امروز : عصر خلاقيت و ... ...

پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه هفتم کار با چوب

پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه هفتم کار با چوب

                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 27 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: پودمان کار با چوب آموزش و کاربرد مهارتهایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب (فراورده های صنایع ... ...

دانلود جزوه الاستیسیته اصغری شریف

دانلود جزوه الاستیسیته اصغری شریف

جزوه معتبر درس الاستیسیته آماده برای دانلود مشخصات دانشگاه: صنعتی شریف استاد: دکتر محسن اصغری تعداد صفحات: 90 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: خوب حجم: 20.6 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): دست نویس ... ...

دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در معادن دانشگاه صنعتی اراک

دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در معادن دانشگاه صنعتی اراک

جزوه کاربرد کامپیوتر در معادن آماده برای دانلود مشخصات دانشگاه: صنعتی اراک استاد: دکتر هادی فتاحی تعداد صفحات: 802 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 31.9 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی ... ...

پاورپوینت شاد زیستن درس تفکر و سبک زندگی هفتم

پاورپوینت شاد زیستن درس تفکر و سبک زندگی هفتم

  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شاد زیستن درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس     فونت ... ...

پاورپوینت علوم تجربي پایه هشتم فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی نسخه قابل ویرایش ویژه امتحانات خرداد 1403 و مدارس نمونه دولتی تیز هوشان واب

دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : PowerPoint (pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت دانلودفایل پاورپوینت PowerPoint   پاورپوینت علوم تجربي پایه هشتم فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی نسخه قابل ویرایش ویژه امتحانات خرداد 1403 و مدارس نمونه دولتی تیز هوشان وابسته ... ...

گیتا شناسی ایران.pdf

گیتا شناسی ایران.pdf

گیتا شناسی ایران.pdf جلد اول:کوهها و کوه نامه ایران جلد دوم:رودها و رودنامه ایران   ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما